Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

J.F. Stål ApS CVR-nr. 13 65 06 08

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige aftaler, som indgås med J.F. Stål ApS (herefter ”J.F. Stål”), medmindre andet er aftalt skriftligt.

1. Aftaler om løsning af opgaver

1.1. J.F. Stål påbegynder først et arbejde, når der er indgået skriftlig aftale herom, herunder i relation til opgavens art, omfang, tidsplan og økonomi.

1.2. Tilbud fremsendt af J.F. Stål er gældende i 20 dage fra tilbuddets dato at regne, hvis ikke andet er angivet ved levering af tilbud.

1.3. Aftale er indgået, når købers skriftlige accept er modtaget. I tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig (skriftlig) accept, anses aftale for indgået når J.F. Stål har afgivet en ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Aftalen anses for indgået på datoen for ordrebekræftelsen.

2. Købers godkendelse af produktionstegninger

2.1. Såfremt J.F. Stål bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, herunder i forbindelse med udarbejdelse af produktionstegninger, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager J.F. Stål noget ansvar.

2.2. Har køber i aftalegrundlaget anmodet J.F. Stål om at udarbejde produktionstegninger på baggrund af købers udbudstegninger eller på andet grundlag, og skal disse i medfør af aftalen godkendes af køber inden produktion, er J.F. Stål uden ansvar for eventuelle fejl i produktionstegningen, herunder i relation til mål, former eller anvendelse. Købers godkendelse af produktionstegninger er således ensbetydende med, at køber bærer risikoen for de opregnede forhold.

2.3. Købers godkendelse af produktionstegningen skal afgives skriftligt og senest 7 hverdage efter modtagelse af produktionstegningen.

2.4. Såfremt køber ikke skriftligt godkender produktionstegningen i overensstemmelse med pkt. 2.3., anses godkendelse for afgivet 10 hverdage efter modtagelse af pågældende produktionstegning.

2.5. Såfremt køber anmoder J.F. Stål om udarbejdelse af produktionstegninger uden at dette fremgår af aftalegrundlaget, forbeholder J.F. Stål sig retten til betaling for udarbejdelse af produktionstegningerne. Når produktionstegningerne herefter er udarbejdet, tilsendes de køber pr. e-mail for købers godkendelse. Såfremt køber godkender produktionstegningerne er køber og J.F. Stål stillet på samme måde som efter pkt. 2.1 og pkt. 2.2. Manglende skriftlig godkendelse fra køber tillægges samme betydning som efter pkt. 2.1 og pkt. 2.2.

3. Kvalitetssikring

3.1. Forinden de leverede elementer tages i brug er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelsindsigelser.

4. Manglende opfyldelse af aftalen

4.1. J.F. Stål kan ikke drages til ansvar for hel eller delvis manglende opfyldelse af en aftale, som skyldes forhold uden for J.F. Ståls indflydelse, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, force majeure.

5. Arbejdsmiljø og sikkerhed

5.1. Hvis J.F. Stål udfører arbejde på en plads anvist af køber, skal køber sikre forholdene for J.F. Ståls udsendte. J.F. Ståls medarbejdere kan til enhver tid standse arbejdet, såfremt medarbejderen – efter dennes diskretionære vurdering – anser forholdene for at udgøre en risiko for J.F. Ståls udsendtes sikkerhed eller helbred, uden at dette påfører ansvar for J.F. Stål eller medarbejderen.

6. Reklamation

6.1. J.F. Stål påtager sig at udbedre fejl, der skyldes mangel i leverancen ved design, materiale eller udført arbejde eller serviceydelser, jf. dog bestemmelserne i pkt. 2.

6.2. Køber har almindelig undersøgelsespligt. Reklamationsretten begrænses til fejl, som var til stede ved levering og bliver kendt inden 24 måneder fra leveringstidspunktet eller i medfør af AB 92, såfremt dette er anført i den indgåede aftale.

6.3. I tilfælde af brug af specielle komponenter vil reklamationsfristen for disse komponenter være den samme, som J.F. Stål opnår hos sine leverandører.

6.4. I tilfælde af reklamation skal kunden uden ophold tilskrive J.F. Stål om fejl. Ved modtagelsen af en reklamation kan J.F. Stål, hvis fejlen er omfattet af disse bestemmelser, vælge:

a) At reparere den fejlbehæftede del eller udstyr på stedet, eller

b) At få den fejlbehæftede del eller udstyr returneret til J.F. Stål for reparation, eller

c) At omlevere den fejlbehæftede del eller udstyr, således at køber selv kan udføre den nødvendige reparation.

6.5. I det tilfælde, hvor J.F. Stål har modtaget fejlbehæftet del eller udstyr til omlevering eller reparation, skal kunden afholde transportomkostninger samt bære risikoen ved transport, dog vil J.F. Stål bære omkostninger og risiko, hvis transporten sker fra leveringsstedet for J.F. Ståls oprindelige leverance til køber og J.F. Stål har adgang til at forestå pakning og transport.

6.6. J.F. Ståls ansvar er begrænset til fejl, som viser sig under forsvarlig benyttelse. J.F. Stål hæfter ikke for fejl som følge af forkert installation og vedligeholdelse samt reparation udført af andre end J.F. Ståls medarbejdere, eller ændringer udført uden J.F. Ståls skriftlige godkendelse. J.F. Stål hæfter ikke for fejl, der skyldes normalt slid.

6.7. Reklamationsfristen for omleverede eller reparerede dele er den samme som for den udskiftede del, jf. pkt. 6.2.

7. Ansvar

7.1. J.F. Stål er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det af køber dokumenteres, at tabet eller skaden er påregnelig og er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af J.F. Stål i forbindelse med produktion eller udførelsen af den rekvirerede opgave.

7.2. J.F. Stål hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder indirekte tab som måtte være erstattet over for tredjemand.

7.3. J.F. Stål har intet produktansvar for indtrufne skader, medmindre skaden er forårsaget af en defekt i det skadevoldende produkt, som var til stede på leveringstidspunktet, og som skyldes fejl eller forsømmelse begået af J.F. Stål i forbindelse med produktion af produktet. Ansvarsbegrænsningen i pkt. 7.2. og neden for i pkt. 7.4. finder tilsvarende anvendelse ved produktansvar.

7.4. Hvis andre end køber rejser krav om erstatning mod J.F. Stål begrundet i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som J.F. Stål i henhold til pkt. 7.1. og pkt. 7.3. har påtaget sig, er køber pligtig, på J.F. Ståls anmodning, at overtage sagens førelse og køber skal skadesløsholde J.F. Stål for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb.

8. Betalinger

8.1. Betaling netto 20 dage.

8.2. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 2,00 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 kr. per rykker.

8.3. Alle betalinger i henhold til aftaler med J.F. Stål skal ske til følgende bankkonto:

– Kontonummer: Nordea 2230 8970463098

– IBAN-nummer: DK 5420008970463098

– Betalingsbetingelser: 30 dage

– CVR-nummer: 1365 0608

– BIC/Swift: NDEADKKK

9. Oplysninger og fortrolighed

9.1. J.F. Stål behandler kundeoplysninger og opgaver fortroligt. J.F. Stål kan dog oplyse kundens navn samt karakteren af det udførte arbejde som reference i eksempelvis markedsføringsmateriale, medmindre selve kundeforholdet er underlagt særskilt fortrolighedsaftale.

10. Tvister

10.1. Enhver tvist, som udspringer af en aftale med J.F. Stål, skal forsøges løst på mindelig vis ved gensidige forligsforhandlinger.

10.2. Såfremt det ikke er muligt at løse tvisten ved gensidige forligsforhandlinger i medfør af pkt. 11.1., skal tvisten afgøres ved voldgift af Voldgiftsinstituttet, København.

11. Lovvalg

11.1. Alle aftaler med J.F. Stål er undergivet dansk ret.

12. Ejendomsforbehold

12.1. JF Stal ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for materialer, fremstilling, transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt.